for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska.
May 17, 2016