Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska.
Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska. Alicija Ruchala for Viva Moda magazine shot by Zuza Krajewska.
May 17, 2016